Medi Ambient

Estacions depuradores i impulsió d'aigües
Abocaments d'aigües residuals
Emissions a l'atmosfera
Emissions sonores / vibracions
Residus
Productes químics i petroliers
Estudis d'impacte ambiental

Al llarg dels anys de funcionament de l’estudi, hem seguit l’evolució del creixement de la preocupació de la societat vers la protecció del medi ambient, així com les noves reglamentacions, que abasten des del tractament de les runes i els residus de la construcció fins a la pol·lució ambiental. La nostra àmplia experiència ens acredita per oferir solucions a la problemàtica relacionada amb la conservació i protecció del medi ambient.

Estacions depuradores i impulsió d'aigües

Projectem estacions depuradores d'aigües industrials, en funció dels paràmetres d'abocament i del seu destí final (llera pública, xarxa de clavagueram, etc.), supervisem la seva construcció i les legalitzem.

També, de vegades, en certes zones baixes, no hi ha altra solució per evacuar les aigües dels punts fondos que no sigui la seva impulsió o bombament. Dissenyem el projecte íntegrament i el desenvolupem fins a la posada en funcionament.

Vista d'un tanc de decantats d'una depuradora.
Canonada de sanejament realitzant un abocament d'aigües sobre un làmina d'aigua.
Abocaments d'aigües residuals

Facilitem als nostres clients solucions al problema del tractament i abocament de les aigües residuals produïdes per les seves empreses: mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals, sistemes si elements de depuració i tractament (decantadors, separadors de sòlids i greixos, tancs d'homogeneïtzació, dipòsits de neutralització, pous de presa de mostres, etc.), i també tramitem el permís d'abocament davant l'administració competent.

Emissions a l'atmosfera

Assessorem als nostres clients (col·laborant amb les Entitats d'Inspecció i Control), sobre els combustibles a emprar i la seva repercussió sobre el medi ambient: els vapors, fums i olors, els requeriments dels focus emissors i la seva millor ubicació (forma, alçada i diàmetre de les xemeneies, distàncies a veïns, etc.), les mesures per reduir la seva generació i comprovem que aquests no sobrepassin els límits fixats per la reglamentació vigent.

Xemeneies industrials amb emissió de fums sobre un cel de fons.
Sonòmetre sobre un trípode realitzant una mesura en una plaça urbana.
Emissions sonores / vibracions

Amb la col·laboració de tècnics especialitzats (consultors acústics) portem a terme els primers diagnòstics de cass en què se sobrepassen els valors admesos, i proposem les solucions per a la seva reducció.

Residus

Facilitem informació sobre el tractament de tota mena de residus, i assessorament per tal de minimitzar la seva producció, millorant el cos ambiental de la seva retirada. Tenim l'experiència d'haver intervingut en la retirada de dipòsits de productes químics i petroliers, olis d'estacions transformadores, així com en la col·laboració en el disseny i l'execució d'instal·lacions per a la recollida pneumàtica d'escombraries.

Pila de residus abocats de forma il·legal al costat d'un camí forestal.
Estanteria amb bidons d'oli a l'interior d'una sala d'emmagatzematge de mercaderies perilloses.
Productes químics i petroliers

Estem especialitzats en instal·lacions destinades a emmagatzematge de productes químics (d'acord amb el Reglament i les instruccions tècniques complementàries MIE APQ), i emmagatzematge de productes petroliers (MI-IP), ja sigui en indústries com en estacions de servei o punts de subministrament de carburant en ports, etc.

Estudis d'impacte ambiental

Estem capacitats per desenvolupar estudis d'impacte ambiental, ja sigui a requeriment de la Llei 3/1998 (LIIA), com per qüestions urbanístiques i de planejament relacionades amb estudis de detall, construcció de ponts, túnels i vials, etc.

Tractors en un camp treballant en la capa final després d'una aportació de terres per millora agrícola

POSA'T EN CONTACTE

Enginyeria Vall Construcció Urbanisme i Obra Civil Instal·lacions Medi Ambient Permisos i llicències |

Parla’ns del teu projecte

Expliqueu-nos el vostre projecte, ja sigui d’obra publica, privada, instal·lacions o construcció. Estarem encantats d’assessorar-vos i acompanyar-vos durant tot el camí. Des de la redacció del projecte, passant pels tràmits amb l’administració, fins a la direcció i finalització de les obres. Som Estudi d’Enginyeria Vall, i som aquí per ajudar-vos.