Urbanisme i Obra Civil

Urbanisme
Projectes d’urbanització
Accessos a carreteres
Obres hidràuliques
Estudis d’inundabilitat

A l’Estudi tenim una àmplia experiència en urbanisme, projectes d’urbanització de nova execució i adequació d’urbanitzacions existents amb acabats deficients o obsoletes, accessos a carreteres i obres hidràuliques en general (sanejament, endegaments, cobertura de rius i rieres, estudis hidràulics i d’inundabilitat, etc.), mitjançant treballs efectuats tant per a l’Administració pública com per a promotors privats, en l’execució de projectes i la direcció de les obres.

Urbanisme

Redactem Plans d’ordenació urbanística municipal (antics PGO), Plans especials urbanístics, Plans de millora urbana, Polígons d’actuació urbanística, Projectes de reparcel·lació, Llicències i parcel·lacions urbanístiques, Estudis de detall de regulació de l’ordenació, etc.

Vista d'una plaça pública davant d'un centre cívic
Estudi rotonda Mirasol
Projectes d’urbanització

Projectem i dirigim la totalitat de l’obra: definició geomètrica, xarxa de clavegueram, voreres i guals, calçades i aparcaments, enllumenat públic, mobiliari urbà, jardineria, senyalització, serveis de telecomunicacions, xarxes de mitja i baixa tensió, gas, aigua, etc., tan si es tracta d’urbanitzacions de nova creació, com si són urbanitzacions consolidades, però degradades o sense els serveis mínims necessaris, en les que portem a terme el seu condicionament i millora amb la mateixa metodologia que en les d’obra nova.

Accessos a carreteres

Plantegem les necessitats de l’accés (estació de servei, restaurant, polígon industrial, etc.), fem les consultes a l’Administració, analitzem la densitat de tràfic, dissenyem la tipologia de l’accés, redactem el projecte i fem la tramitació dels permisos necessaris davant les Administracions competents.

Gasolinera Polinyà
Colector St Oleguer
Obres hidràuliques

Redactem projectes per a canalitzacions d’aigües brutes, pluvials i d’abastament (clavegueres, col·lectors, canals, estacions de bombament i xarxes de distribució). Anàlogament, portem a terme diagnosis de xarxes de sanejament existents, proposant les millores adequades per a solucionar el problema. També actuem en endegaments de lleres, cobertura de rieres, construcció de ponts i pontons, etc.

Estudis d’inundabilitat

Basant-nos en l’estudi de les conques naturals en condicions extremes (crescudes de rius i pluges torrencials), procedim a l’anàlisi d’obstacles naturals i artificials en el curs de les aigües, al càlcul hidrològic en funció dels períodes de retorn, i finalment determinem l’àmbit d’inundabilitat dels terrenys objecte del projecte.

Esquema dels espais fluvials

POSA'T EN CONTACTE

Enginyeria Vall Construcció Urbanisme i Obra Civil Instal·lacions Medi Ambient Permisos i llicències |

Parla’ns del teu projecte

Expliqueu-nos el vostre projecte, ja sigui d’obra publica, privada, instal·lacions o construcció. Estarem encantats d’assessorar-vos i acompanyar-vos durant tot el camí. Des de la redacció del projecte, passant pels tràmits amb l’administració, fins a la direcció i finalització de les obres. Som Estudi d’Enginyeria Vall, i som aquí per ajudar-vos.